Integritetspolicy

 

01
Vår Integritetspolicy

GDPR/integritetspolicy på Promoco Scandinavia AB, nedan Promoco

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Promoco hanterar personuppgifter.

Vid användandet av våra produkter och tjänster kan våra kunder och användare lämna
personuppgifter till oss i egenskap av företrädare för ett företag. Vi är
personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med
denna Integritetspolicy.

  • Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel,
e-postadress och telefonnummer när du kommer i kontakt med oss eller på annat sätt
lämnar dina personuppgifter till oss. Alla personuppgifter hanteras med sekretess och
används enbart för Promocos syften enligt lagen om GDPR.

  • Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål:
Administration kring försäljning av våra produkter och -tjänster, marknadsföring och
upprättande av offertförslag.

  • Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund,
för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.
Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

– Fullgörande av avtal.

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för
att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

– Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina
faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

– Intresseavvägning

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra
våra produkter och tjänster direkt till dig.

– Samtycke

I vissa fall kan du genom prenumeration på vår websida ta del av våra nyhetsbrev och
marknadsföringsmaterial, eller genom webbformulär skicka in din förfrågan på våra
produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter.
Då samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

  • Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så
länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad
relation sparar vi dina uppgifter i upp till 3 år. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter
under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

  • Rätt till information om behandling av personuppgifter

Du har rätt till insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du veta vilka uppgifter vi har om
dig. Du kan även begära ett utdrag från vårt register, och begära att informationen ska rättas
eller tas bort. Du kan begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan
aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till
info@promoco.se.

  • Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling
av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter
utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för
behandlingen väger tyngre.

  • Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att
lämna in ett klagomål till oss snarast.

  • Återkallelse av samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.