Miljö och kvalitet

Vi verkar för en hållbar utveckling av miljön. Det innebär att vi arbetar för att minska de miljöpåverkande faktorer som omfattas av verksamheten.

01
Miljöarbete

Vi bidrar till en hållbar miljö genom sänkt miljöbelastning

På Promoco Scandinavia AB strävar vi ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och samtidigt hålla högsta möjliga kvalitet i vårt arbete. Så i vårt dagliga arbete är det därför stort fokus på vår miljöpåverkan – gällande såväl kvaliteten i allt vi gör som produkterna vi producerar. Vårt miljöarbete handlar utöver våra produkter främst om sänkt miljöbelastning gällande våra transporter, resande samt verksamheten i våra fastigheter. Till exempel kompenserar vi våra koldioxidutsläpp genom ett löpande samarbete med UPS carbon neutral.

Gällande miljölagstiftning

Vi håller gällande miljölagstiftning som ett minimikrav. Vid inköp av varor och tjänster väljer vi därför i största möjliga utsträckning de mest miljövänliga alternativen. Så för att förebygga förorening arbetar vi aktivt med att öka återvinning av använda produkter. I linje med det begränsas i största mån användningen av miljöförstörande ämnen samt materialanvändning och avfallshantering sker med god resurshållning.

Ständiga förbättringar

Med kvalitet och miljö i fokus arbetar vi med ständiga förbättringar inom de områden där vi kan göra skillnad. Genom att följa och uppdatera våra företagspolicys kan vi därför säkerställa ett hållbart resultat. Dessutom är vi måna om att vår personal får de förutsättningar som behövs för att kunna uppfylla våra policys. Av den anledningen informerar, utbildar och engagerar vi personalen kontinuerligt.

02
Våra policys

Miljötänk och kvalitet genomsyrar alla våra processer

Kvalitetspolicy

Vi värdesätter hög kvalitet i alla skeden i verksamheten. Därför arbetar vi ständigt med förbättringar och har som mål att växa med fortsatt hög kvalitet och kundnöjdhet.

Miljöpolicy

Vi arbetar för en hållbar utveckling av miljön, vilket innebär att vi oavbrutet minskar de miljöpåverkande faktorer som omfattas av verksamheten.

Konfliktmineralspolicy

Vi redovisar vår användning av konfliktmineraler i enlighet med det regelverk som The United States Securities and Exchange Commission (SEC) utformat för amerikanska börsnoterade företag.

Kvalitetspolicy

Promoco Scandinavia AB bedriver handel med elektromekaniska komponenter. Vårt förhållande till omvärlden bygger på förtroende, tillgänglighet och kompetens. Så med fokus på dessa värden eftersträvar vi att varje uppdrag vi utför skall leda till förnyat förtroende för kommande affärer.

Våra kvalitetsmål når vi genom att:

 • I största möjligaste mån överträffa kundens förväntningar.
 • Krav ställs på leverantörer att motsvara våra kvalitetsmål.
 • Vår kvalitet skall vara ett resultat av varje medarbetares kunskap, ansvar och engagemang. Vidare skall samtliga medarbetare känna till sina ansvarsområden och befogenheter.
 • Medarbetarna utvecklas genom kontinuerlig utbildning och motivering för sitt arbete.
 • Arbeta efter noll-fel-strategi. Om fel ändå uppkommer vidtas avhjälpande, korrigerande och förebyggande åtgärder.
 • Ledningen som definierat kvalitetspolicyn säkerställer att denna är förankrad, tillämpad och upprätthållen på alla nivåer i organisationen, samt uppfyller alla tillämpbara lagar och krav samt relevanta kundkrav.
 • Ständigt arbeta med en förbättring av verksamhetssystemet.
Miljöpolicy

Vi följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter och tar hänsyn till detta i vårt arbete med våra leverantörer och samarbetspartners. I vår verksamhet ska vi genom ett aktivt miljöarbete verka för en hållbar samhällsutveckling för kommande generationer.

Vårt miljöarbete utgår från ett livscykelperspektiv som kräver att vi strävar efter ständiga förbättringar. Därför ska vi aktivt verka för att kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan samtidigt som vi stödjer övriga verksamhetsmål.

Vi påverkar huvudsakligen miljön genom:

 • transporter av produkter, från tillverkare via lager eller direkt till kund
 • produkternas innehåll av miljöbelastande ämnen
 • tryckning och distribution av kataloger och broschyrer
 • användning av förpackningar
 • energianvändningen i verksamheten

Därför ska vi arbeta för att:

 • ha en kontinuerlig dialog i miljöfrågor med våra leverantörer och entreprenörer samt ställa relevanta krav
 • öka våra medarbetares kunskaper i miljöfrågor och stimulera till delaktighet i miljöarbetet
 • öka andelen miljöanpassade produkter
Konfliktmineralpolicy

The United States Securities and Exchange Commission (SEC) har utformat ett regelverk för amerikanska börsnoterade företag att redovisa sin användning av s.k. konfliktmineraler – mineraler som har sitt ursprung i Demokratiska republiken Kongo/Kongo-Kinshasa eller i ett angränsande land där pengar från utvinningen av konfliktmineraler finansierar beväpnade konflikter i dessa områden.

03
Kontakta oss

Vi vill gärna att du kontaktar oss så fort du har några frågor eller funderingar

Kontakta oss